Acoustic pioneer

Dit trainingsprogramma werkt voor kinderen met moeite met het volgen van de mondelinge instructie op school, zwakke luistervaardigheden, moeite met lezen en spelling.

Het programma start met een meting en volgt met training van 4 tot 8 weken van de auditieve verwerking

Het is ontwikkeld door audiologen, psychologen en logopedisten

HERKENNEN

•Gedrag als een slechthorend kind

•Regelmatig anderen misverstaan

•Moeite met het onthouden en manipuleren van fonemen

•Moeite met het verstaan van spraak in een rumoerige

omgeving

•Zwak auditief geheugen; moeite met lange opdrachten

•Wisselende scores bij logopedische en psychologische tests

•Zwakke luistervaardigheid

•Snel afgeleid, onrustig in luistersituaties

•Wisselende reacties op auditieve informatie

•Conversatievaardigheid verbetert bij individuele benadering.

•Stoornis in taalbegrip en/of taalproductie en/of een discrepantie tussen

beide

•Moeite met het verstaan van personen die snel praten

•Herkent geen melodieën of ritmes

Meten

•Met een korte Screening van 5 minuten bij uw kind of

leerling kan ik indruk verkrijgen of er gehoorproblemen

zijn. Dit is geen vervanging van een regulier gehoor

onderzoek, maar geeft wel een goede indruk.

•Afhankelijk van de leeftijd duurt de vervolgscreening

15-30 minuten

•De uitslag is direct beschikbaar en levert een rapport op.

* het rapport geeft zich op welke interventie voor het kind ingezet kan worden.

AVP auditive verwerkings problemen

•AVP is een probleem in het horen en spraakverstaan,

ondanks een normaal gehoor op basis van standaard

(toon- en spraak-) audiometrie (Neijenhuis, 2003).

•AVP komt voor bij 5-10 % van de kinderen in de basisschoolleeftijd.

•Van de 20% laagst presterende op school heeft ruim

40% last van AVP.

•Voorlopers van AVP zijn vroegtijdig op te sporen

(Acoustic Pioneer meet vanaf 5 jaar).

•AVP heeft een grote invloed op de latere leerprestaties.

 

TRAINING

•Voor kinderen vanaf 5 jaar

•Je traint 3 maal per week

•Je traint 15-20 minuten per keer

•Je traint 4-8 weken lang

•Je werkt zelfstandig en met de coach

•Het effect is aangetoond in een trial bij kinderen met

leermoeilijkheden

•Ontwikkeld door audiologen, psychologen en logopedisten